Mötet äger rum söndagen den 13 februari 2022 kl.16.00 via länk. Länk skickas före mötet till de som anmält sitt deltagande.

Anmälan till mötet via e-post till angelica.swbnkl@outlook.com , sms 070-215 30 28 eller via PM på Facebook senast den 220210. Uppge namn, telefonnummer och den e-postadress vi ska skicka länken till. Även de handlingar som behandlas på mötet kommer att skickas digitalt.

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
 3. Val av 2 justeringspersoner.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av kallelse till stämman.
 6. Godkännande av dagordning för stämman.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 9. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.
 11. Val av ordförande för föreningen för ett år.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av ledamöter och suppleanter till SWB:s fullmäktige
 14. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
 15. Val av revisorer.
 16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 17. I förekommande fall, behandling av ärende som SWB:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit till stämman.