Kallelse till webb-årsmöte i SWB Norra Kalmar Län

Mötet äger rum söndagen den 24 januari 2021 kl.16.00 via länk. Länk skickas före mötet till de som anmält sitt deltagande.

Anmälan till mötet via mail till angelica.swbnkl@outlook.com , sms 070-215 30 28 eller via PM senast den 210123. Uppge namn och den e-postadress vi ska skicka länken till.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
3. Val av 2 justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelse till stämman.
6. Godkännande av dagordning för stämman.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
9. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.
11. Val av ordförande för föreningen för ett år.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av ledamöter och suppleanter till SWB:s fullmäktige
14. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
15. Val av revisorer.
16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
17. I förekommande fall, behandling av ärende som SWB:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit till stämman.