Kallelse till årsmöte i SWB Norra Kalmar Län

Mötet äger rum söndagen den 22 mars 2020 kl.16.00 på Värnamo Gård 1 hos familjen Liliemark.
Vi bjuder på fika.
Anmälan till mötet via sms 070-9524949 senast den 18 mars 2019 för att vi ska kunna beräkna förtäring.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
 3. Val av 2 justeringspersoner.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av kallelse till stämman.
 6. Godkännande av dagordning för stämman.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 9. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsenför föregående räkenskapsår.
 11. Val av ordförande för föreningen för ett år.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av ledamöter och suppleanter till SWB:s fullmäktige
 14. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
 15. 1 Val av revisorer.
 16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 17. I förekommande fall, behandling av ärende som SWB:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit till stämman.

Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019
Årsberättelse 2019